Avís legal

La pàgina web www.fusteriallobet.com (amb nom comercial, Fusteria Llobet) i el domini fusteriallobet.com són propietat de RAMON LLOBET PALAU, amb domicili a C/Gardeny s/n de Sant Martí de Maldà (CP 25344), i NIF 40893659G. Correu electrònic de contacte: info@fusteriallobet.com

La utilització de la pàgina web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li demanem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la pàgina web i utilitzar els materials continguts en aquest implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

Condicions d'ús

2.1 La pàgina web mostra el serveis i projectes que ofereix amb finalitats únicament informatives. L'usuari ha de tenir en compte que aquest contingut podria no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, el contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

2.2 L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Fusteria Llobet i l'usuari de la pàgina web.

2.3 Els enllaços que disposa la pàgina web poden conduir a l'usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionades per tercers, sobre els que la Fusteria Llobet no exerceix cap mena de control. Fusteria Llobet no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquestes pàgines web i aplicacions, i l'accés a aquestes a través d'aquesta pàgina web tampoc implica que Formal Web recomani o aprovi el seu contingut.

2.4 L'usuari s'obliga a utilitzar la pàgina web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en els presents Avisos legals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i no a emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap limitador o excloent, l'usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa internet.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o cntingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per allò.
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre o els distints serveis i / o continguts de la pàgina web.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin al titular de la pàgina web o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L'usuari s'obliga a mantenir indemne a Fusteria Llobet davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualssevol de les normes d'utilització anteriorment indicades, reservant-se a més la propietat el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Fusteria Llobet es reserva el dret de prohibir, a qualsevol usuari que vulneri les normes i obligacions establertes en aquests Avisos Legals, l'ús dels serveis oferts a través de la pàgina web.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços, i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Fusteria Llobet o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquells.

Limitació de Responsabilitats

Tota persona que utilitza la pàgina web ho fa pel seu compte i risc. Fusteria Llobet no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut d'aquestes o altres als que es pugui accedir a través d'aquestes. La propietat tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització de la pàgina web, ni per qualssevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquelles es facilita.

Fusteria Llobet no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari de la pàgina web. En conseqüència, la Fusteria Llobet no respon pels danys i perjudicis que tals elements puguin ocasionar a l'usuari o tercers.

Nul·litat i ineficàcia de les cláusules

Les presents Condicions Generals han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, la propietat posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de forma que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes, complimentant així amb el deure legal d'informació prèvia.

Fusteria Llobet es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web, les funcionalitats i/o dels continguts que s'incorporin. L'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment Fusteria Llobet pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar l'accés i / o ús de la pàgina web, sense que en sigui responsable per això.

Si qualsevol clàusula continguda en les presents Condicions Generals es declarés total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a dita disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis aplicables espanyoles i europees.